MENSLEDIGT PART 4: FORSKNING

Den lilla forskning som finns idag om mensledigt tyder på att det INTE leder till önskat resultat. Detta för att könsspecifika policies och lagar tenderar att leda till diskriminering, trots goda intentioner.

Men å andra sidan är de få länder som har en nationell lagstiftning om mensledigt och de är väldigt olika sett till ekonomi, kultur, arbetarrättigheter och befolkningens utbildningsnivå.
Fallstudier från olika arbetsplatser visar vitt skilda resultat beroende på intention, policyns utformning och vilket land det gäller.

Sammanfattningsvis; one size does not fit all. Behöver undersökas mer hur vi kollektivt kan skapa #ettmenskligarearbetsliv utifrån olika förutsättningar!

Här finns ett webinar där Sally King presenterar sin forskning, här finns hennes hemsida.

Ett BBC-reportage med exempel från olika arbetsplatser. Fler fallstudier från olika länder hittas här.

PS. Här finns alla texter om mensledighet länkade.