PRESSMEDDELANDE 17 JAN 2019

Utvärderingar visar att menskunskap behövs

 

Utbildningsprojektet Mensmegafonen har pågått över ett år. Projektet drivs av föreningen MENSEN – forum för menstruation. Målet är att ta fram metoder och material för att utbilda mellanstadieelever om mens. Pilotutbildningen som genomförts på en skola i Stockholm har haft märkbart positiva effekter på elevernas kunskap och attityd till menstruation.

Under året har en informationsbok och utbildningsmoduler tagits fram i samarbete med mellanstadieelever. När materialet nu testats på målgruppen har det visats sig att elevernas kunskap om mens har ökat, samt att de fått en positivare attityd om mens. Elin Danielsson driver arbetet tillsammans med medarbetarna Rebecka Hallencreutz och Josefin Persdotter.
Vi har sett bland eleverna att det fortfarande cirkulerar mycket myter och felaktig information om mens. Detta resulterar i en utbredd uppfattning om att mens begränsar ens vardag, till exempel att det är farligt med vissa aktiviteter. Hos dem som kommer att få mens märks en oro inför detta. Det finns också en stor oro kopplat till tabun – rädsla för att mensen ska märkas eller synas, säger projektledaren Elin Danielsson, som är projektledare.

Projektteamet har kombinerat testutbildningar, fokusgrupper, muntliga och skriftliga utvärderingar i helklasser och kunskapsmätningar via enkät, för att löpande utvärdera resultatet och utveckla materialet. Materialen och utbildningarna innehåller fysiologiska såväl som sociala och historiska perspektiv. En kombination som ökar kunskapen om kroppen och samtidigt ger verktyg för att ifrågasätta sociala normer och negativa attityder kring mens.
Mens är en naturlig del av livet. Därför är det viktigt, både i skolan och samhället i stort, att sträva efter ett klimat som inte förknippar mens med skam. Det är samtidigt en rättighet att ha kunskap om sin egen kropp och hur den fungerar, för att göra välgrundade val. Det hjälper också ungdomarna att ta menstruell ohälsa på allvar, säger Rebecka Hallencreutz.

Föreningen MENSEN som står bakom projektidén är nöjda med de resultat som de löpande utvärderingarna visar.
Jag är glad över att vi har drivit ett så nyskapande, viktigt och intressant projekt. Det märks tydligt hur stort behovet är, säger föreningens ordförande Antonia Simon.

Utbildningsmodulerna har en stor bredd för att erbjuda ett varierat lärande. De har bland annat formen av lekar, föreläsningar, pyssel och diskussionsövningar. Metoderna är utvecklade för att användas brett i skolundervisningen, i flera olika ämnen.
Globalt och historiskt ser vi att ökad medvetenhet och menskunskap motarbetar skadliga tabun och sedvänjor, samt främjar jämställdhet och människors hälsa. Därför behövs sådana här projekt, säger projektmedarbetaren Josefin Persdotter.

Projektet startade i november 2017 och finansieras med hjälp av statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten. Under 2019 fortsätter projektet med målet att spridas geografiskt och utbilda fler elever, bland annat genom att utbilda så kallade mensinformatörer som skolor kan boka för att hålla ett pass. Det övergripande målet med projektet är att öka kunskapen om mens och mensfrågor bland mellanstadieelever.
Samtidigt är förhoppningen att kunna avdramatisera ämnet och minska de negativa attityder som finns. Menstabun finns kvar trots att Sverige ligger i framkant med jämställdhetsarbetet, säger Elin Danielsson.

Kontaktpersoner
MENSENs ordförande Antonia Simon – info@mensen.se

Mensmegafonens projektledare Elin Danielsson – mensmegafonen@mensen.se